जिन्दगी

किन चाइयो, यी ओठमा, हासो जिन्दगी 
छैन तिमीसँग केही, गुनासो जिन्दगी 
बद्लिनुछ, अली टाढा, गइ तिमीबाट 
नलेउ मेरो, बारे अब, चासो जिन्दगीLeave a Comment: