प्राइभेट कम्पनी कसरी दर्ता गर्ने

प्रक्रिया र दस्तुर सहित कुनै पनि उद्यम गर्न चाहने व...