चिया गफ

जब तपाइँलाइ कसैले सोध्छ, चिया पिउँछौ ? असुइकार गर्ने ...